Portfolio > 2014-2015

Cone 11 soda fired porcelain, white gold luster

Apothecary Vase detail
Apothecary Vase detail
2015