Portfolio > 2014-2015

Cone 11 soda fired porcelain. Inspired by greek oil "Lekythoi"

"ubi dubium ibi libertas" Ewer
"ubi dubium ibi libertas" Ewer
2015